Disclamer

 

Aan alle pagina's van de website van CNS is de grootst mogelijke zorg besteed.
Toch bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 
De CNS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website. Uiteraard stellen we het zeer op prijs als u onjuistheden aan ons meldt.


Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster.Webmaster CNS Staphorst