Identiteit

Identiteitsdocument CNS Staphorst - Januari 2024

De manier waarop wij naar onderwijs kijken, heeft alles te maken met onze christelijke identiteit. Lees hier hoe het christelijk geloof voor ons het uitgangspunt is om elke dag weer werk te maken van geïnspireerd goed onderwijs.

Leren doe je SAMEN

Wij geloven dat God ons allemaal geschapen heeft als unieke mensen. Omdat we allemaal verschillend zijn en allemaal onze eigen kwaliteiten hebben gekregen, hebben we elkaar nodig. Ook op deze school heeft God ons aan elkaar gegeven om van elkaar te leren en elkaar aan te vullen, te helpen en uit te dagen. Juist omdát we een christelijke school zijn, is ieder kind hier welkom.

Samen leren ZIJN

Op deze school gunnen wij onze leerlingen de ervaring dat zij mogen zijn wie ze zijn. De basis daarvoor is ons geloof in de onvoorwaardelijke liefde van God, die ieder mens heeft gewild. Vanuit dat besef stimuleren wij dat onze leerlingen in verbinding met elkaar hun eigenheid ontwikkelen en te leren staan voor hun keuzes, ook als die als anders of afwijkend worden gezien. Onze school biedt de geborgenheid waarin leerlingen veilig kunnen ontdekken wie ze zijn en wat ze deze wereld te brengen hebben. Ze ervaren daarbij dat ze fouten mogen maken en steeds opnieuw mogen beginnen. Het vertellen en bespreken van Bijbelverhalen en bidden, zingen en vieren helpen ons daarbij.

Samen leren WETEN

Onze school is er om de wereld van kinderen stap voor stap groter te maken, vanuit verwondering over Gods schepping. We stimuleren de nieuwsgierigheid van kinderen en hun verlangen om steeds meer te weten te komen. Kennis verwerven is geen doel op zich, maar staat altijd in het teken van wat onze leerlingen daarmee kunnen betekenen, voor zichzelf, de ander en de wereld.

Hier werken we aan vanuit het geloof dat een mens niet samenvalt met zijn of haar prestaties op cognitief gebied. In de manier waarop we meten en toetsen geven we onze leerlingen dat besef steeds mee.

Samen leren DOEN

Omdat wij met verschillende talenten zijn geschapen, zien wij het als onze taak om al die verschillende talenten en vaardigheden tot hun recht te laten komen. Wij helpen onze leerlingen al doende ook vaardigheden te ontwikkelen die zij bij zichzelf nog niet hadden ontdekt. Dat vraagt om oog voor elke leerling en een breed vormingsaanbod.

Ook de ontwikkeling van talenten en vaardigheden is geen doel op zich, maar staat altijd in het teken van de vraag hoe onze leerlingen daarmee hun eigen leven en dat van anderen kunnen verrijken en een waardevolle bijdrage aan de samenleving kunnen leveren.

Leren SAMEN LEVEN

Op zo’n manier onderwijs geven vraagt van ons dat wij de leerlingen en elkaar écht zien, dat wij de ander steeds proberen te zien als een geliefd medeschepsel van God. Dat is voor ons de diepe betekenis van het woord respect. Het nodigt ons uit om ons in een school en een wereld vol verschillen zonder oordeel in elkaar te verdiepen en te verplaatsen.

Door dit in de schoolgemeenschap met elkaar te oefenen, stimuleren wij leerlingen om straks ook zo in het leven te staan en vanuit die grondhouding mee te bouwen aan een samenleving waarin mensen oog hebben voor elkaar en in het bijzonder voor hun minderbedeelde naaste.