Identiteit

Onze Christelijk Nationale School wil een open school zijn, waarin alle christelijke geloofsrichtingen zich thuis kunnen voelen. DSC02965Het is een school voor primair onderwijs met de Bijbel als basis voor het leven in de huidige maatschappij. Vanuit de gedachte dat Jezus Christus zijn verlossend werk heeft volbracht voor alle mensen, willen we de kinderen leiden en begeleiden. De Bijbel geeft ons waarden en normen die wij binnen de schoolgemeenschap vertalen in de praktijk van alle dag. De Bijbel geeft ons tien leefregels, die Jezus voor ons heeft samengevat in het grote gebod: Heb de Heer onze God lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met heel je kracht. Het op één na belangrijkste gebod is: Heb je naaste lief als jezelf.

We houden daarbij uiteraard rekening met de leeftijd, de belevings- en ervaringswereld en de ontwikkeling van de kinderen.

We geven dat op de volgende manieren vorm:

  • We willen de kinderen bekend maken met het Evangelie van Jezus Christus.
  • We vertellen de Bijbelverhalen, zingen bijbehorende liederen, houden vieringen, staan stil bij kerkelijke feestdagen en betrekken de kinderen bij Bijbelse en/ of kerkelijke projecten. Ook de dagopening en sluiting zijn in dit alles van betekenis.
  • We willen binnen de school een sfeer scheppen van orde en regelmaat als basis voor een gezond leefklimaat.
  • We wijzen de kinderen de weg om op een juiste wijze met elkaar om te gaan.
  • We zien elk kind als uniek met zijn/haar mogelijkheden en beperkingen en we willen hieraan zoveel mogelijk recht doen.
  • We willen solidair zijn met allen die verdrukt en/of gediscrimineerd worden, veraf en dichtbij. Morele- en financiële steun kan hierbij helpen.
  • We willen zoveel mogelijk de kinderen zelf laten ervaren en verwoorden dat bovengenoemde punten als basiselementen kunnen worden gezien van onze eigen leefwereld en die van onze naaste.
  • We willen en kunnen elkaar als betrokkenen bij de school aanspreken op onze gezamenlijke uitgangspunten.