Leerplicht

     

Algemeen leerplicht

Leerlingen zijn vanaf de eerste schooldag van de maand ná hun vijfde verjaardag volledig leerplichtig tot dat zij de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Hierna zijn ze tot hun 18e verjaardag kwalificatieplichtig. Zij moeten dan staan ingeschreven op een school en deze regelmatig bezoeken.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Ongeoorloofd schoolverzuim van leerlingen wordt door de school geregistreerd en gemeld aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan op zijn beurt allerlei stappen ondernemen, die uiteindelijk kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Te laat komen wordt eveneens aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim.

Vakantieverlof

Een verzoek tot vakantieverlof moet minstens 8 weken van tevoren, schriftelijk, worden ingediend bij de directeur van de school. Toestemming kan alleen worden verleend:

 • wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders
 • wanneer hierbij een werkgeversverklaring kan worden overlegd, waaruit blijkt dat geen vakantie kan worden opgenomen binnen de officiële schoolvakanties

Dit vakantie verlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend, voor niet langer dan 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Een verzoek tot vakantieverlof voor meer dan 10 schooldagen moet, na tussenkomst van de school, worden gericht aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Een verzoek tot verlof wegens gewichtige omstandigheden moet in beginsel 8 weken van tevoren, schriftelijk, worden ingediend bij de directeur van de school. Bij een noodgeval moet het verlof binnen 2 dagen na het ontstaan van de afwezigheid bij de directeur worden aangevraagd.

Toestemming kan alleen in de volgende omstandigheden worden verleend bij:

 • verhuizing (maximaal 1 dag)
 • huwelijk van bloed -of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats (maximaal 1 dag), buiten de woonplaats (maximaal 2 dagen)
 • 12,5-, 15-, 40-, 50-of 60- jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 dag)
 • 25-, 40-of 50- jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 dag)
 • ernstige ziekte van bloed -en aanverwanten tot en met de derde graag (periode in overleg met de schooldirecteur)
 • overlijden van bloed - en aanverwanten in de eerste graad (maximaal 4 dagen)
 • overlijden van bloed - en aanverwanten in de tweede graad (maximaal 2 dagen)
 • overlijden van bloed - en aanverwanten in de derde en vierde graad (maximaal 1 dag)
 • naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof en deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. De directeur kan hierover overleggen met de leerplichtambtenaar

Gaat het om verlof van meer dan 10 schooldagen dan moet het verzoek worden gericht aan de leerplichtambtenaar.

Verzoek voor verlof wordt afgewezen wanneer het gaat om: familiebezoek in het buitenland, verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn, carnaval, beestenmarkt, verlengd weekend etc.

(voor vragen kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente).