Vereniging van de CNS

Onze school gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Staphorst.
De vereniging heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord, waarin Jezus Christus de weg tot heil is en het grote gebod geeft: God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf, hetgeen de vereniging beschouwt als inspiratie en richtlijn voor opvoeding en onderwijs.
U kunt zich als ouder/verzorger opgeven als lid van deze vereniging als u instemt met de grondslag van de school en bereid bent de jaarlijkse contributie te betalen. Deze bedraagt € 11,50 per jaar.
Als lid van de schoolvereniging krijgt u de statuten en bent u stemgerechtigd.
Het lidmaatschap van de vereniging is een persoonlijk lidmaatschap, wat inhoudt dat alleen degene die lid is de vergaderingen mag bijwonen en mag stemmen. Een tweede lidmaatschap binnen hetzelfde gezin is mogelijk voor € 5,00 per jaar. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd bij de secretaresse van het bestuur.

Het Logo

logo 1

Het logo van onze school beeldt een varend schip uit met het Kruis als krachtbron. De cirkel waarin het schip is geplaatst, is het symbool van de eeuwigheid. 

Het schip met het kruis geeft de tocht van een mensenleven op “de levenszee” aan met aan boord het teken van onze Heer Jezus Christus, symbool van zijn leven en sterven voor ons. De heer Dennekamp, oud - bestuurslid, heeft het logo destijds in staal uitgevoerd. Het logo hangt bij de ingang van de school en is terug te vinden in correspondentie en op de website. 

In 2016 is het logo enigszins aangepast. De golven zijn nu blauw en de tekst “CNS Staphorst op weg naar de toekomst” is toegevoegd. Hier staan we voor en gaan we voor op de CNS.