Jaarverslag MR 2021-2022

Jaarverslag MR, schooljaar 2021/2022

Over de MR: 
In de MR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. De MR spreekt zowel voor de ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur / schooldirectie doet. De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht.

De MR bestond in het schooljaar 2021/2022 uit Linda Baarslag, Bertha Wijnstra en Jessica Compagner (t/m eind schooljaar 2022) Tamara Fix (vanaf start schooljaar 2022) namens het team en Norman Gerrits, Berdine Harke en Michel Spijkerman namens de ouders. Dirk Dreschler sluit tevens elke vergadering aan vanuit zijn functie als schooldirecteur.

Hieronder de belangrijkste punten die de MR heeft besproken in het jaar 2021/2022:

Corona: 
Ook in het schooljaar 2021/2022 was Corona een vast punt op de agenda van de MR. T/m medio februari 2022 was het noodzakelijk dit te monitoren en indien nodig beslissingen te nemen. Als MR hebben we kunnen concluderen dat de school en de leerkrachten alles hebben gedaan om de school voor iedereen zo veilig mogelijk te kunnen gebruiken en uitval in lessen zo veel mogelijk te beperken.  
De MR heeft, net als in voorgaand schooljaar, regelmatig digitaal vergaderd i.p.v. fysiek op school. 
De plasmamade-apparaten en het nieuws wat daarmee gehaald is was ook wel een positieve ervaring van Corona. 

NPO gelden: 
Het onderwerp NPO gelden was een rode draad door het jaar van de MR. Als MR vonden we het belangrijk deze gelden niet als een incidenteel iets te beschouwen, maar zorgen voor een continue lijn. Dit aangezien de weging van de school hoog is, we worden hoog aangeslagen. Ambities voor deze gelden zijn vanuit het jaarplan vastgelegd. 

Mutaties in MR: 
Bij het starten van de zomervakantie 2022 heeft Jessica Compagner, i.v.m. ander werk, afscheid genomen van de MR. We hebben haar, als MR, bedankt tijdens een gezellig etentje. Tamara Fix heeft de plaats van Jassica ingenomen. 

Contact MR vs Raad van Bestuur: 
Er is goed contact met de RvB; waarbij er in 2021/2022 twee keer gezamenlijk is vergaderd. Eén keer digitaal en één keer fysiek. Vanuit de MR kunnen we concluderen dat er een positieve sfeer is.

“Dromen” over een CNS over 5 jaar: 
Dirk heeft ons laten dromen over een CNS over 5 jaar. Ook dit onderwerp was één van de terugkerende onderwerpen van een MR-vergadering. Het geeft een goed gevoel de “dromen” van ouders en leerkrachten te bundelen in een vast onderwerp op de vergadering. Het laat zien waar behoefte aan is en enkele zaken zijn zelfs al op-, dan wel aangepakt. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de omheining van het fietsenhok, plaatsing van koelkasten en de Chromebook’s. 

De MR heeft een jaarplan klaar voor 2022/2023; enkele speerpunten zullen zijn ouderbetrokkenheid vasthouden / uitbreiden, duurzaamheid en huisveting.